இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறளில் புதைந்துள்ள சுவையான புள்ளிகள்:


 • ரஷ்ய நாட்டுக் கிரெம்ளின் மாளிகையில் அமைந்துள்ள அணுவும் துளைக்க முடியாத சுரங்கப் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த நூல்கள் சிலவற்றுள் திருக்குறளும் ஒன்றாகும்.
 • பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக உலக மொழிகளில் அதிகம் மொழிபெயர்க்கப் பெற்ற நூல் குறள்.
 • 1796-இல் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியில் பணியாற்றிய ஃபிரன்சிஸ் வைட் எல்லிஸ் (18-10-1819)என்ற குறள் பற்றாளர் வள்ளுவர் உருவமும், ஐந்துமுனை நட்சத்திரமும் பொறித்த 'இரட்டை வராக-நட்சத்திர பகோடர்' தங்கக் காசுகளை வெளியிட ஏற்பாடு செய்தார் (அவை புழக்கத்திற்கு விடப்பட்டனவா என்பதற்கு இப்பொழுது ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை). அக்காசுகளில் இரண்டு லண்டன் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்திலும் இரண்டு கொல்கத்தாவிலுள்ள இந்திய அருங்காட்சியகத்திலும் உள்ளன.
 • எல்லீஸ் 1831-ஆம் ஆண்டு முதலில் குறளை அச்சிட்டார்.
 • 'தமிழ்' என்னும் சொல்லில் ழகரமாகிய தமிழ்ச் சிறப்பெழுத்து ஒன்று அமைந்திருப்பது போலக் 'குறள்' என்பதில் றகரமாகிய சிறப்பெழுத்து அமைந்திருக்கின்றது.
 • முதற்குறள் தமிழில் முதல் எழுத்தாகிய 'அ' என்னும் உயிரெழுத்தில் தொடங்கி இறுதி எழுத்தான 'ன்' என்னும் மெய்யெழுத்துடன் கடைசிப் பாடலில் முடிகிறது.
 • ஒருமுறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள எழுத்துக்கள்: வீ, ங.
 • அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து: 'ன்' -1750 முறை
 • பயன்படுத்தாத எழுத்துக்கள்:
  ஒள, ஙி, ஙீ, ஙூ, ஙெ, ஙே, ஙை, ஙொ, ஙோ, ஙொள, செள, ஞி, ஞீ, ஞை, ஞொ, ஞோ, ஞெள, டெள, ணெள, தெள, நை, நெள, பெள, மெள, யெள, ரெள, லெள, வெள, ழூ, ழெ, ழே, ழோ, ழெள, ளோ,ளெள, றெள, னெள, ழூ, ழெ, ழே, ழோ, ழெள, ளோ,ளெள,றெள, னெள.
 • துணை எழுத்தே இல்லாத குறள்
  கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின்
  நிற்க அதற்குத் தக
  (குறள்391)
 • வெஃகாமை அதிகாரத்தில் அதிகாரத் தலைப்பையும் சேர்த்து 14 இடங்களில் ஆயுத எழுத்து இடம் பெற்றுள்ளது.
 • குறளில் உள்ள மொத்தச் சொற்கள் 11597. அவைகளில் 4888 வெவ்வேறானவை; இன்னொரு வகையில் சொல்வதானால், ஒரு சொல் சராசரியாக இரண்டுக்கு மேற்பட்ட தடவை குறளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 • நூல் முழுமையும் ஐம்பது அல்லது அறுபது வடமொழிச் சொற்களே உள.
 • குறட்பா 1159 மட்டும் ஈற்றுச் சீரில் ஒரே ஒரு எழுத்தைக் கொண்ட 'தீ' என்னும் சொல்லுடன் முடிந்துள்ளது. அதுவும் அசைச் சொல்லாக இல்லாமல் பொருட்பெயராக அமைந்துள்ளது:
  தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
  விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ
 • தொடங்கிய சொற்களாலேயே முடித்திருப்பது இரண்டு பாக்கள்:
  1. நாடுஎன்ப நாடா வளத்தன நாடுஅல்ல
  நாட வளம்தரு நாடு
  (குறள் 739)
  2. பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
  பொருளல்லது இல்லை பொருள்
  (குறள் 751)
 • முப்பால் எனவும் சொல்லப்படும் திருக்குறளில் அறம், பொருள், இன்பம் எனும் மூன்று சொற்களும் ஒரே பாடலில் இடம் பெற்றுள்ள குறள்:
  அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
  தீதின்றி வந்த பொருள்
  (குறள் 754)
 • பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
  பற்றுக பற்று விடற்கு
  (குறள் 350)
  என்ற குறளில் ஒரே சொல் 6முறை இடம் பெற்றுள்ளது.
 • ஒரே சொல் 5 முறை 5 குறட்பாக்களிலும், ஒரே சொல் 4முறை 22 குறட்பாக்களிலும், ஒரே சொல் 3 முறை 27 குறட்பாக்களிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.
 • கடவுள் வாழ்த்து, கூடாஒழுக்கம், வினைத்தூய்மை, என்ற அதிகாரங்களில் எந்தப் பாடல்களிலும் அதிகாரப் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
 • வெஃகாமை என்னும் அதிகாரம் ஒன்றில் மட்டுமே அதிகாரப் பெயரைச் சுட்டும் பெயர் அதிலுள்ள பத்துப் பாக்களிலும் பயின்று வந்துள்ளது.
 • 71, 110 ஆகிய அதிகாரங்கள் 'குறிப்பறிதல்' என்ற பெயரில் உள்ளன. எனவே 133 அதிகாரங்களுக்கு 132 பெயர்களே உள்ளன.
 • உதடு ஒட்டாது பாடும் குறட்பாக்கள் கீழ் வருவன:
  208, 240, 286, 310. 341, 419, 427, 472, 489, 516, 523, 678 679, 894, 1080, 1082, 1177, 1179, 1211, 1213, 1219, 1236, 1286, 1296.
 • கி மு 31-ல் திருவள்ளுவர் ஆண்டு தொடங்குவதாக தமிழ் அறிஞர் கொள்வர்.
 • ஒரே ஈற்றடி இரண்டு குறட்பாக்களில் அமைந்தவாறு ஐந்து இடங்களில் வருகின்றன:
  "மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு" (குறள்கள் 355-423)
  "கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி" (குறள்கள் 115-118)
  "தேரினும் அஃதே துணை" (குறள்கள் 132-242)
  "செய்யாமை மாசற்றோர் கோள்" (குறள்கள் 311-312)
  "தொல்கவின் வாடிய தோள்" (குறள்கள் 1234-1235) .
 • ஈற்றடியில் மூன்று சீர்களின் கூட்டுத் தொகையாக ஏழு எழுத்துக்களே கொண்ட குறட்பாக்கள் இரண்டு:
  1. ஆகுல நீர பிற (குறள் 34)
  2. காதலை வாழி மதி (குறள் 1118)
குறளில் எண்கள்:
 • குறளில் மிகவும் பயன்படுத்தப்பட்ட எண் '1' தான் (47 முறை). குறளில் கூறப்படாத எண்: 9. பழந்தமிழ் மரபில் 9 என்ற எண்ணைத் தொண்டு என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவர். ஆயினும் தொண்டு, தொண்பது போன்ற சொல்லாட்சி கூட குறளில் காணப்பெறவில்லை.
 • எண்கள் ஆளப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கை:
எண் குறள் எண்ணிக்கை குறள் எண்
ஒன்று 47 40,95,109,119,126,128,155,156,161,168,181,253, 259, 323, 334,366,398,405,454,609,661,797,800,805,835,836,838,871,875,932,971,974,
988,1004,1021,1026,1052,1091,1095,1146,1196,1197,1216, 1247, 1257, 1266,1269,1313
இரண்டு 18 5,19,23,374,392,455,581,674,737,760,875,920,990,1022,1091,1108,1196,1247
மூன்று 9 41,360,383,682,684,688,941,952,1085
நான்கு 11 35,146,382,390,501,513,605,743,766,950,953
ஐந்து 15 6,24,25,27,43,126,271,343,354,632,675,738,939,983,1101
ஆறு 1 381
ஏழு 6 62,107,126,398,835,1269
எட்டு 1 9
ஒன்பது 0 இல்லை
பத்து 2 450,817
எழுபது 1 639
நூறு 1 932
ஆயிரம் 1 259
கோடி 8 337,377,639,816,817,954,1005,1061